Com fem cada any, retem comptes dels nostres ingressos i despeses, i us informem de qui són els nostres finançadors, que per alguna cosa som una Fundació d'utilitat pública i la transparència és un dels nostres valors principals.

En analitzar els comptes de la Fundació Goteo, és important fer la distinció entre les donacions rebudes per a les campanyes seleccionades i publicades per Goteo, i que es dediquen íntegrament per a aquests projectes, dels ingressos i despeses operacionals de la Fundació, que ens permeten realitzar la resta d'activitats que es descriuen anteriorment (o en l'informe d'activitats 2018), i que van més a enllà de la gestió de la plataforma.

El finançament de projectes: donacions de particulars i fons institucionals

En 2018, hem tingut un increment molt notable dels ingressos per finançar projectes (238 en total), marcant un nou rècord: 1.921.420 € i que suposa un increment del 61% respecte l'any passat.

D'aquest total, 1.581.187 € van ser donacions de micro-mecenes i 340.233 € corresponents a la co-finançament d'institucions (macthfunding). En aquest període comptable, reportem la co-finançament de:

  • Diputació de Guipúscoa: corresponents als convenis de 2017 i 2018, un total de 132.631 € per a la co-finançament de 30 projectes
  • Fundació Bofill: 16.602 € per cofinançar 3 projectes
  • Conjuntament: 96.000 € per co-finançar 22 projectes
  • Ara Madrid: 95.000 € per co-finançar 21 projectes

Relacionat amb aquest moviment de micro-donacions tenim unes despeses i ingressos financers associats, és a dir, les comissions que cobren Paypal i els bancs pel servei de TPV (una despesa de 17.208 €), i que després els projectes que han aconseguit amb èxit el seu finançament reemborsen a la Fundació (un ingrés de 17.208 €).

Anàlisi d'ingressos i despeses operacionals

Els ingressos operacionals de la Fundació Degoteig el 2018 ascendeixen a 230.722 € provinents de subvencions públiques, la comissió de la plataforma Goteo.org (4% de la suma recaptat en projectes reeixits) i la venda de serveis relacionats amb les activitats pròpies i els fins de la Fundació. A més, en el nadal de 2018, us demanem donacions directes a la Fundació Degoteig per primera vegada i en menys de 15 dies vam aconseguir recaptar 1.756 €, ¡Moltíssimes gràcies per aquest empenta!

  • Subvencions públiques (56%): Un total de 129.641 €, provinents de la Diputació Foral de Gipuzkoa per a la realització del projecte Meta! 2018, de l'Ajuntament de Barcelona per a la consecució de la convocatòria conjuntament, i de les subvencions, també de l'Ajuntament de Barcelona, "Promoció i Reforç de l'economia Social i Solidària" i "Subvenció del 'Institut de Cultura de Barcelona per a Inversions en tecnologies de la informació i la comunicació per a la Realització de projectes d'experimentació i innovació ". En aquest període hem comptat, a més, amb el suport del Ministeri de Cultura, a través de la convocatòria "Ajudes per a l'acció i la promoció cultural" i del Ministeri de Treball amb les subvenció per a la "Promoció del treball autonónomo, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses "
  • Comissió per la gestió de la plataforma Goteo.org (29%): Hem ingressat 66.843 € en concepte de comissió, un 4% i que permet cobrir despeses relacionades directament amb el seu manteniment: administració de servidors, hosting, desenvolupaments i millores, etc .
  • Serveis: (14%): 32.532 € que provenen de serveis contractats per institucions públiques o privades, empreses o universitats per a la creació de canals institucionals en la Goteo.org i la realització de formacions a mida.
  • Donacions: (1%) 1.756 € donats per X persones durant el mes de desembre de 2018

Pel que fa a les despeses realitzades, d'un total de 230.661 €, el 78% (178.964 €) corresponen a despeses de personal. La Fundació Degoteig compta actualment amb cinc persones contractades (cobrint funcions de cura de la comunitat i assessoria a projectes, desenvolupament i programació, administració i finances, i direcció) i tres col·laboradors freelance que realitzen treballs de representació pública, comunicació i xarxes socials i coordinació d'activitats.

Altres despeses directes de les activitats i projectes de Goteo (hostings, tallers, viatges, publicitat en línia) representen un 13% de la despesa (29.377 €), mentre que les despeses indirectes de l'organització (lloguer oficina, subministraments, fungibles, etc.), suposen el 7% (15.999 €), les amortitzacions un 1% (2.321 €) i les pèrdues per crèdits incobrables un 2% (4.000 €)

Per tant, el balanç d'aquest any ha estat positiu, 112 € euros que es reinvertiran íntegrament en activitats de la Fundació en 2019.


La Memòria Anual de 2018, que és on es reflecteixen aquests nombres de forma oficial, es presenta davant el Protectorat de Fundacions abans del 30 de juny de 2018. Pujarem aquest document en el que estigui oficialitzat.
A més, pots consultar tots els nostres plans d'actuació i comptes anuals en aquesta secció