•   Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació al nostre lloc web. Si continues navegant, considerarem que dones el teu consentiment per al seu ús. Pots obtenir més informació al nostre apartat Política de Cookies

Política de privacitat

Política de privacitat


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, la Fundació Platoniq informa a les seves usuàries i usuaris que mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat presten el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcionin a través de l'ús de la plataforma Goteo.org siguin tractades pel Titular de la mateixa de conformitat amb les finalitats indicades a continuació a la present política de privacitat.


RESPONSABLE I TITULAR DE LES DADES


Titular: Fundació Platoniq

Domicili social: carrer del Forn de l'Olivera, 22 , Baixos, 07012, Palma, Illes Balears

CIF: G-57728172

E-mail: info@platoniq.net


INFORMACIÓ I DADES PERSONALS QUE TRACTEM


Fundació Goteo tractarà les dades que se sol·licitin i, en tot cas, aquelles que s'indiquin com a obligatèries en els formularis web habilitats. Dades que es recullen segons tipus de persona usuària:


Totes les persones usuàries (donants, no-donants i impulsores):

 • Dades obligatòries: nom, usuari, correu electrònic, contrasenya.
 • Dades no obligatòries: lloc de residència habitual, any de naixement, sexe, forma jurídica, perfils socials, ubicació, gustos i preferències.

En cas de les persones usuàries donants, i de caràcter no-obligatori, es tractaran les dades fiscals necessàries per emetre el certificat de donació corresponent: nom, cognoms, adreça postal, NIF.


Persones usuàries impulsores de projecte: en cas que el projecte recapti el finançament mínim requerit, per a la signatura del contracte entre la persona o equip impulsor i la Fundació Platoniq (i que regula la recepció dels fons per la persona o equip impulsor) es recullen les següents dades: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon i, si aplica: entitat a la qual representa, NIF de l'entitat, domicili social de l'entitat, registre i número d'inscripció. Així mateix se sol·licita el número de compte bancària i nom i cognom de la persona titular d'aquesta.


Així mateix, com a adjunts al contracte, se sol·liciten, en tots els casos, els següents documents:

 • Còpia del DNI/NIE de la persona que signatura (sigui en el teu propi nom o en nom d'una entitat).
 • Còpia del Certificat de Titularitat Bancària.

Només en el cas que el contracte sigui amb una persona jurídica:

 • Còpia del NIF.
 • Còpia dels estatuts o escriptures de l'empresa.
 • Còpia del document acreditatiu d'apoderament (acta de reunió de l'associació on consti clarament el nom i càrrec de la persona que signa el contracte, o full de les escriptures de l'empresa, o carta de poders on es manifesta que la persona que signa pot fer-ho representant a l'entitat).

FINALITAT DE LES DADES


Les dades de caràcter personal seran exclusivament utilitzades per proveir els serveis relacionats amb la gestió i administració de la plataforma Goteo.org, consistents en la possibilitat de presentar, secundar i finançar projectes amb retorn col·lectiu.


Així mateix, en el cas que la persona usuària ho hagi autoritzat expressament, es realitzaran comunicacions comercials relacionades exclusivament amb les activitats de la Fundació Platoniq. La persona usuària sempre tindrà accés a sol·licitar la baixa de les comunicacions comercials, tant a través del mateix butlletí com posant-se en contacte amb info@platoniq.net


LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE LES DADES


El tractament de les dades es basa en:

 • El consentiment (6.1.a RGPD) que la persona usuària atorga mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, permetent-li realitzar l'oposició a aquest tractament en tot moment.
 • La relació contractual existent entre donant, no donant i persona o equip impulsor del projecte (6.1.b RGPD).
 • L'obligació legal de tractar dades personals en matèria Tributària i Donacions (6.1.c RGPD).

Les dades tractades seran conservades durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, això és per a la prestació dels serveis i, amb posterioritat, fins a la prescripció de les eventuals responsabilitats derivades. No obstant això, la persona usuària podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, en els supòsits assenyalats, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.


COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERES PARTS


Les dades no se cediran a terceres parts, excepte obligació legal i excepte en el cas de persones usuàries donants. A l'efecte de que les persones o equips impulsors dels projectes puguin posar-se en contacte amb les persones donants per satisfer les recompenses o retorns compromesos en el projecte, així com per oferir-les les novetats, avanços i activitats que es vagin produint en relació amb aquests projectes, la Fundació Platoniq facilitarà a les persones o equips impulsors les següents dades de les persones donants: nom d'usuari i correu electrònic.


En cap cas, la Fundació Platoniq, ven, lloga o obté beneficis econòmics o d'algun altre tipus de les dades personals proporcionades per les persones usuàries de la plataforma.


El proveïdor de correu electrònic i aplicacions relacionades (GSuite) és Google Ireland Limited. Les companyies que ens proveeixen els servidors són DigitalOcean, LLC. i Amazon AWS, Inc., empreses localitzades als Estats Units i que compleixen amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades.


VERACITAT DE LES DADES


La persona usuària garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent la responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a una tercera persona, la persona usuària garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a la Fundació Platoniq per als fins assenyalats.


EXERCICI DE DRETS


Sobre la base dels drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, com són el dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interesada, el dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. El dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, el dret a oposar-se al tractament i el dret a la portabilitat de les dades, la persona usuària pot enviar un correu electrònic a info@platoniq.net, en qualsevol moment, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Obtenir de la Fundació Platoniq la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per la persona usuària en aquells casos previstos en la normativa.

La persona usuària també té dret a reclamar davant l'Autoritat de Control, en aquest enllaç.


MESURES DE SEGURETAT


Finalment, us informem que la Fundació Platoniq tractarà les vostres dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes, de conformitat amb el que es preveu a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vosters dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.