Desarrollando el Mercado de Economía Solidaria

Aragón, Cataluña, Euskadi, Madrid y Navarra
Finançat el 25 / 01 / 2013
Cofinançat!
Obtingut
€ 13.104
Mínim
€ 6.200
Òptim
€ 12.390
295 Cofinançadors
Aportant € 10
Documentación y mapa del mercado
Estarás acreditado en la web y te facilitaremos un archivo con toda la documentación del Mercado Social y su funcionamiento, así como un mapa de las entidades que componen el mercado + Tu nombre en el listado de agradecimientos de la web
> 106 Cofinançadors
Aportant € 25
Bono 5 euros
Bono de cinco euros para gastar en cualquiera de los productor y servicios que ofrece el Mercado Social + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 64 Cofinançadors
Aportant € 50
Bono 10 euros
Bono de diez euros para gastar en cualquiera de los productor y servicios que ofrece el Mercado Social + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 48 Cofinançadors
Aportant € 100
Bono 20 euros
Bono de veinte euros para gastar en cualquiera de los productor y servicios que ofrece el Mercado Social + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 12 Cofinançadors
Aportant € 150
Asesoramiento // Charla // Taller
Sólo para entidades: asesoramiento, charla o taller en torno a la economía social y solidaria + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 09 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Cooperar para transformar, fortaleciendo herramientas para ampliar el Mercado Social
Infraestructura Mínim Òptim
Desarrollo Web
Desarrollo de la base de datos en Drupal que permita la incorporación, clasificación, exposición y búsqueda de productos y servicios del mercado social.
€ 4.000
Tasca Mínim Òptim
Labores de coordinación de contenidos de la Web Konsumoresponsable.coop
El medio de difusión y comunicación estatal del Mercado Social será la Web www.konsumoresponsable.coop. Una Web que además de albergar toda la información sobre los proveedores del Mercado Social tratará de ser un proyecto comunicativo volcado en la transformación de los hábitos de consumo hacia modelos más responsables y sostenibles. Para lograrlo necesitamos liberar horas de trabajo técnico para coordinar, difundir y dotar de coherencia a los contenidos que se suban la Web.
€ 2.200
Elaboración, edición e integración en una base de datos de la Guía de criterios para un mercado social (Balance Social)
El elemento distintivo del Mercado Social el sistema de evaluación, auditoría y seguimiento con el que se seleccionan los productos y servicios, así como las entidades que pueden ser proveedoras. Es una ardua y apasionante tarea a nivel estatal el organizar, sistematizar, debatir, compartir y sintetizar estos criterios, para armonizar consenso y rigor en un proceso colectivo como este. Como resultado de este proceso ELABORAREMOS Y HAREMOS PUBLICO UN DOCUMENTO LLAMADO "Gestión Colectiva de Criterios para un Mercado Social: Balance Social". Posteriormente Integraremos el cuestionario que que surgirá de la guía en la base de datos de la Web para que sea rellenable por las entidades. El resultado será una herramienta que permitira a las entidades realizar el balance social anual generándose además una salida gráfica que facilite su compresinsión por parte de los/as consumidores/as como en el proyecto http://movecommons.org/.
€ 5.000
Labores de difusión, acogida
Aunque este proyecto se sostiene de forma militante en un porcentaje muy alto, algunas tareas y algunos momentos requieren de estructura remunerada para no colapsar el bien engrasado funcionamiento de los equipos de trabajo. Algunas de las tareas que neceitan de apoyo económico serán las referidas a la difusión estatal del Mercado Social y la acogida de consumidores/as y proveedores/as.
€ 1.190
Total € 6.200 € 12.390
Imprescindible
Addicional

Informació general

Per Mercat Social entenem una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, en un territori determinat, constituïda tant per empreses i entitats de l'economia solidària i social com per consumidors/es individuals i col · lectius.
Aquest projecte pretén desenvolupar instruments i eines que ens apropin, facilitin la intercooperació i el suport mutu entre consumidors, distribuïdors i empreses que pretenen donar respostes globals, des de la seva funció com a agents econòmics, als diferents desafiaments que tenim com a societat civil.
Entre altres volem desenvolupar una plataforma web que faciliti informació a consumidors conscients, eines de certificació participativa, el desenvolupament de monedes complementàries, llocs de trobada entre consumidors i distribuïdors, etc.
Els béns que es produeixen i distribueixen en el Mercat Social compleixen tres característiques: ser socialment útils, ser ecològicament sostenibles i haver estat produïts amb equitat i de forma democràtica. Per això pretenem desenvolupar eines de certificació participativa.
A més de produir béns i serveis, entenem que el Mercat Social és un instrument que genera aprenentatge col · lectiu, innovació social i tecnològica, relacions socials i projectes innovadors.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

El projecte es compon de diferents eines de intercooperació entre productors, distribuïdors i consumidors, que formen part del projecte i s'articulen al voltant d'una estructura jurídica. Els aspectes bàsics més rellevants són els següents:

  1. El desenvolupament d'estructures territorials de distribució i consum de béns i serveis produïts amb criteris socials i ecològics, que articulin a consumidors i productors, afavorint la comunicació i la venda directa. Aquestes xarxes territorials s'articularan en cooperatives de consum.

  2. El desenvolupament d'una xarxa de distribució que vinculi els mercats socials desenvolupats en els diferents territoris, oferint béns que són comuns per al conjunt, com productes financers, assegurances, productes de comerç just, productes culturals o de programari lliure. Per això, l'eina principal és el portal web www.konsumoresponsable.coop una plataforma d'informació sobre temes de consum responsable i un portal de venda en online amb informació àmplia sobre cadascun dels productes i serveis oferts.

  3. Potenciar la creació, el desenvolupament i la consolidació de projectes i empreses que potenciïn el desenvolupament integral de les persones, l'accés a l'ocupació de les persones amb menys oportunitats, el respecte al medi ambient, el compromís amb el territori del qual formen part i la cooperació, com a principis de la seva activitat econòmica i social.

  4. El desenvolupament d'instruments innovadors que ens permetin explorar noves formes d'economia alternatius al sistema, i que siguin beneficiosos per al desenvolupament social. Entre aquests cal destacar el desenvolupament de sistemes de monedes complementàries, d'un conjunt d'eines per facilitar la certificació participativa de productes i serveis i la generació de canals d'informació, comunicació i sensibilització per a productors i consumidors que facilitin un consum conscient i de cicle curt .

Motivació i a qui va dirigit el projecte

A totes les persones que creguin que és imprescindible enfortir un espai d'intercanvi de béns i serveis sota els principis de l'Economia Solidària.
Som molts i moltes els que hem estat treballant perquè aquesta idea es promogui i ara és el moment de fer-la més operativa, més accessible, perquè tots i totes puguem participar.

Objectius

1.- Conseguir financiación para seguir desarrollando herramientas que permitan avanzar en la construcción del Mercado Social a nivel estatal.

2.- Dar a conocer el Mercado Social y a las entidades que lo componen entre diferentes públicos.

3.- Generar sinergias y cooperación entre los distintos nodos y entidades que componen el Mercado Social.

Experiència prèvia i equip

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (www.economiasolidaria.org) va néixer l'any 1995, i el desembre de 2000 es va convertir en una Xarxa de Xarxes que agrupa les diferents xarxes territorials i sectorials. REAS neix de la necessitat detectada per un conjunt d'entitats amb una llarga trajectòria de treball en el desenvolupament d'iniciatives econòmiques que tractaven de donar resposta a la integració social, econòmica i cultural d'una part de la població, sobretot la més desfavorida, i que eren conscients de les dificultats existents.
La necessitat d’enfortir vincles i generar enfocaments diferents, que facilitessin i promoguin alternatives possibles, reals i duradores va ser el motiu d'anar creant articulacions cada vegada més nombroses que van culminar en la creació de la Xarxa. Jurídicament REAS és una Associació de caràcter no lucratiu, sense filiació partidista o religiosa alguna, amb àmbit d'actuació a tot el territori de l'Estat Espanyol.
En aquest moment la Xarxa està formada per més de 200 entitats que ens agrupem en xarxes territorials, amb presència en 11 territoris, i sectorials, que tenen a veure amb les finances alternatives. També estem presents en l'àmbit internacional a través de RIPESS (Xarxa Intercontinental de Promoció de l'Economia Social i Solidària).
El Mercat Social és una proposta estratègica de la Red de Economia Alternativa y Solidaria des de fa més de 5 anys, però ara mateix les entitats i xarxes promotores que participen en la construcció a nivell estatal són moltes més; REAS xarxa de xarxes, Ecologistas en Acción, Fiare Banca Ètica, Coop57, Arç Assegurances, Diagonal Periódico, Ideas Comerç Just, Reas Euskadi, Reas Navarra, Reas Aragó, XES, Reas Galícia, Reas Rioja, Reas Madrid i Reas Múrcia.
En el desenvolupament del Mercat Social hi ha actualment implicades més de 80 entitats, que dediquen part dels seus recursos humans i econòmics al desenvolupament, així com persones interessades que aporten de forma voluntària seu temps.

Compromís social