Empleo con red

Finançat el 01 / 05 / 2015
Missió complerta!
Obtingut
$ 5,684
Mínim
$ 5,518
Òptim
$ 13,554
42 Cofinançadors
Canal
 • Aportant $ 11

  Supporter * (Mención y aparición en la web)

  Mención en redes sociales y aparición en la web del proyecto como persona que apoya la iniciativa

  > 04 Cofinançadors
 • Aportant $ 21

  Supporter ** (Mención y aparición en la web y proyecto + insignia UC3M)

  1) Mención en redes sociales, aparición en la web como colaborador de la iniciativa...

  2) y mención también en el proyecto final, ya que sin tu apoyo no habría sido posible.

  3) Como agradecimiento te obsequiremos con una insignia de la Universidad Carlos III (UC3M)

  > 11 Cofinançadors
 • Aportant $ 38

  Supporter *** (Mención y aparición en la web y proyecto + insignia y bolígrafo uc3m)

  1) Mención en redes sociales, aparición en la web como colaborador de la iniciativa...

  2) y mención también en el proyecto final, ya que sin tu apoyo no habría sido posible.

  3) Como agradecimiento te obsequiremos con una insignia y un bolígrafo de la Universidad Carlos III (UC3M)

  > 05 Cofinançadors
 • Aportant $ 54

  Supporter ***** (Mención y aparición en la web y proyecto + insignia y sudadera uc3m)

  1) Mención en redes sociales, aparición en la web como colaborador de la iniciativa y...

  2) mención también en el proyecto final, ya que sin tu apoyo no habría sido posible.

  3) Como agradecimiento te obsequiaremos con una sudadera y una insignia de la Universidad Carlos III (UC3M)

  > 04 Cofinançadors
 • Aportant $ 134

  Miembro financiador

  1) Mención en redes sociales y aparición en la web y en la parte final del estudio como financiador de esta iniciativa social. Tu alta implicación así lo merece.

  2) Además, podrás tener acceso preferente a los resultados de la investigación.

  > 04 Cofinançadors
 • Aportant $ 643

  Patrocinador

  1) Mención en redes sociales, en la web y en el documento final como financiador de esta iniciativa social.
  2) Mención de segundo nivel en la cabecera de todos los documentos resultantes del estudio como patrocinador de esta iniciativa social.
  3) Tendrás acceso preferente a los resultados de la investigación y podrás formular preguntas sobre su desarrollo. Eres parte del proyecto y queremos que te sientas como tal.
  4) Como agradecimiento, te obsequiaremos con una colección de libros sobre Derecho del Trabajo, Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales

  > 00 Cofinançadors
 • Aportant $ 1,072

  Patrocinador y Alto Representante

  No solamente has querido implicarte, sino que te has preocupado especialmente en que salga adelante. Por ello, tendrás derecho a:
  1) Mención en redes sociales y en la cabecera de la web como Patrocinador y Alto Representante del proyecto.
  2) Mención de primer nivel como Patrocinador y Alto Representante en la cabecera de los documentos resultantes del proyecto, con incorporación de logotipo en su caso.
  3) Además, podrás formular preguntas y realizar propuestas a lo largo de todo su desarrollo.
  Autorización para utilizar el nombre e imagen del proyecto a los efectos de hacer público tu apoyo.
  4) Aparición en los medios de difusión de la congreso internacional y en el propio congreso como Patrocinador y Alto Representante.
  5) Invitación a participar, en su caso, como Patrocinador y Alto Representante en cuantos actos se pudieran celebrar en relación al proyecto, incluida la entrega de la propuesta.

  > 03 Cofinançadors

Sobre aquest projecte

Ajuda a l’ocupació i a la protecció per desocupació per a joves i aturats de llarga durada

Necessitats Tasca Mínim Òptim
Organización Congreso Internacional: edición de actas, ponencias y conclusiones
Con el objetivo que el esfuerzo científico de los participantes no se quede sólo en la propuesta, y de que pueda enriquecerse y mejorarse, se prevé la celebración de una jornada internacional sobre política de empleo.
$ 4,286
Gastos Gestión Goteo
Gastos de Gestión de Goteo
$ 1,232
Retribuciones de los investigadores
Retribuciones de los investigadores por la elaboración de la propuesta inicial sometida a contraste
$ 5,893
Necessitats Material Mínim Òptim
Material informático y de oficina
Adquisición de materiales necesarios para el desarrollo del proyecto
$ 2,143
Total $ 5,518 $ 13,554
Imprescindible
Addicional

Informació general

El principal impacte de la crisi econòmica a Espanya ha estat sens dubte l’elevat atur, un autèntic drama social que fa l’efecte que hagi de tenir una superació massa llarga. Entre els col·lectius especialment afectats per aquesta xacra hi destaquen els joves, sent Espanya, junt amb Grècia, el país europeu amb una taxa d’atur juvenil més elevat (amb més del 50%); però també els aturats de llarga durada: més de la meitat dels desocupats espanyols fa més d’un any que busquen feina. Davant d’aquesta realitat dramàtica, el nostre sistema de protecció per desocupació s’ha mostrat incapaç de garantir un nivell de protecció social adequat. Des de l’any 2012 el nombre de beneficiaris d’una prestació per desocupació s’ha reduït un 12% i la taxa de cobertura s’apropa al 50%.

Davant d’aquesta realitat dramàtica, cal reaccionar. El projecte que et presentem té com a objectiu principal articular una sèrie de propostes de reforma dels subsidis per desocupació de manera que s’asseguri una adequada cobertura tant per a joves desocupats com per aquells aturats de llarga durada. També volem posar sobre la taula programes i accions eficaces per a facilitar el retorn a la feina des de l’àmbit de les crides polítiques actives d’ocupació.

Els nostres objectius són la millora de la protecció social i de l’ocupabilitat d’aquests col·lectius; que la proposta sigui viable financerament; que també sigui estable, és a dir, ha de tractar-se de mesures de caràcter permanent, integrades en la Seguretat Social; i ha de combinar no només protecció social, sinó també polítiques actives que ajudin a trobar una nova feina.

Descripció del projecte. Característiques, fortaleses i diferencials.

Què volem fer? El nostre objectiu és elaborar una proposta contrastada per a l’ampliació dels subsidis per a la desocupació i les polítiques d’ocupació en relació als dos col·lectius més afectats degut la crisi: aturats de llarga durada i desocupats joves.

Com ho farem? El pla de treball que et proposem es basa en tres fases:
En una primera fase, un equip de juristes i economistes elaboraria la proposta de reforma, que inclouria els següents punts mínims:
a) subsidi/s per a joves,
b) subsidi/s per aturats de llarga durada,
c) viabilitat financera,
d) programes i accions en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació per ajudar al retorn a la feina

En la segona, es faria pública la proposta, obrint la possibilitat de presentar proposicions d’ampliació, reforma o modificació. Aquestes aportacions podran basar-se tant en investigacions nacionals com en experiències comparades o internacionals i tindran com a objectiu contrastar i millorar la proposta inicial. Aquesta fase es tancarà amb la celebració d’una Jornada Internacional, que es portaria a terme a la Universitat Carlos III de Madrid, en la que es pogués discutir totes aquestes idees de cara a millorar la proposta inicial.

Finalment, es faria públic la/es proposta/es definitives i es remetria als diferents grups parlamentaris i al Govern per a la seva consideració. Tanmateix, es farien públics els resultats científics de tot el procés.

Motivació i a qui va dirigit el projecte

Motivació i a qui va dirigit el projecte

El projecte va dirigit a la millora de les condicions de protecció social i d’accés a la feina de dos dels col·lectius més afectats per la problemàtica de la desocupació: joves i parats de llarga durada.

Objectius

Objectius de la campanya de crowdfunding
D’acord amb la descripció donada anteriorment, els objectius del projecte serien els següents:
a) L’articulació d’una proposta de reforma del nivell assistencial de protecció per desocupació i de les polítiques actives de treball, de manera que es millori la seva capacitat de cobertura en relació a dos col·lectius especialment vulnerables: joves i parats de llarga durada.
b) Contrastar la proposta inicial amb les valoracions o propostes alternatives que puguin formular-se en el si d’una Jornada Internacional.
c) Presentació de la proposta/es a agents socials, Govern i grups parlamentaris.

logo---empleoconred-2.jpg

Experiència prèvia i equip

Experiència prèvia i equip
Membres: funció dins del projecte i experiència o capacitació.
Les especials característiques del projecte exigeixen un equip interdisciplinari, format per juristes i per economistes de reconegut prestigi i àmplia experiència en l’àmbit de les relacions laborals i la protecció social. En particular, l’equip estaria format per:
JURISTES
Jesús R. Mercader (Investigador – Codirecció). Catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la UC3M. Posseeix una àmplia experiència en la investigació de les més àmplies qüestions relatives a les relacions laborals i ha estat director de diversos projectes d’investigació nacionals. Concretant a l’àrea de les prestacions de la Seguretat Social, destaquen les següents obres, de les que ha estat director: La compatibilidad de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y el Trabajo, Lex Nova, 2014, Las reformas laborales y de la Seguridad Social, Lex Nova, 2014.

Cristina Aragón Gómez (Investigadora). Professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UC3M. Especialista en Seguretat Social, hi destaquen entre els seus treballs: La prestación contributiva de la Seguridad Social, Lex Nova, 2013, llibre basat en la seva tesi doctoral.

Amanda Moreno Solana (Investigadora - Gestió). Professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UC3M. Especialista en prevenció de riscos laborals, s’ha centrat en els treballadors especialment sensibles (La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, Tirant lo Blanch, 2010). Aquesta preocupació per determinats col·lectius amb dificultats també l’ha fet extensiva a l’àmbit de la Seguretat Social: “Trabajadores maduros e incapacidad” en Trabajadores maduros. Un análisis multidisciplinar de la repercusión en el ámbito social, Lex Nova, 2009.

Ricardo Morón Prieto (Investigador). Professor Titular de la Universitat Autònoma de Madrid, és especialista en polítiques de treball. Destaquen els seus treballs en matèria d’incentius a l’ocupació: “El nuevo programa de fomento del empleo: comentario al RDL. 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo” o “Estímulos a la Contratación: Fomento del Empleo y Financiación de las Empresas”.

Borja Suarez Corujo (Investigador). Professor Titular de la Universitat Autònoma de Madrid, és expert en Seguretat Social. Destaca la seva recent publicació: El sistema de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad.

ECONOMISTES
Daniel Pérez del Prado (Investigador – Codirecció - Gestió). A més d’economista és jurista. Professor de Dret del Treball i la Seguritat Social de la UC3M, s’ha especialitzat en protecció per desocupació i politiques d’ocupació, destacant el seu treball: La prestación por desempleo. Intensidad, duración y control, Lex Nova, 2014, llibre basat en la seva tesi doctoral.

José Ignacio Pérez Infante (Investigador). Economista. Va ser professor en la UC3M fins a la seva jubilació. Posseeix una àmplia trajectòria a l’estudi de diverses qüestions relatives al mercat de treball a Espanya. Entre els seus treballs en aquesta matèria hi destaquen: Situación actual de la medición de la cobertura de la negociació colectiva en España, Ministerio de Trabajo e immigración, 2002 i El reto del empleo, McGraw-Hill Interamericana d’Espanya, 2001.

Pablo Gimeno Díaz de Atauri (Investigador). A més d’economista és jurista. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UC3M. És col·laborador habitual de la crònica sobre mercat de treball de la revista Información Laboral.

Compromís social